Đội ngũ chuyên gia

Chủ tịch Tập đoàn CEO Việt Nam

Ông Ngô Minh Tuấn

Sinh năm: 1976

Email: tuannm@ceocorp.vn

- Chuyên gia tư vấn doanh nghiệp trong hoạt động chiến lược, tài chính, kinh doanh, nhân sự, vận hành

- Chuyên gia huấn luyện doanh nghiệp các kỹ năng cho Lãnh đạo và Quản lý cấp Trung

- "Khám và chữa bệnh" cho các Doanh nghiệp lớn tại Việt Nam

Bà Ngô Thị Minh Huệ

Sinh năm: 1982

Email: minhhue@ceocorp.vn

- Phó Tổng giám đốc kiêm Giám đốc kinh doanh Tập đoàn CEO Việt Nam.

- Thành viên đội ngũ tư vấn doanh nghiệp trong hoạt động chiến lược, tài chính, kinh doanh, nhân sự, vận hành.